• محصول
تالی الکتریک

برندها › NETPOWER 

نت پاور

انواع NETPOWER


انواع NETPOWER

323 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین FR-11-5000 VA باتری داخلی
323 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 64,600,000 ریال
قیمت: 61,370,000 ریال
68 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین KR-1000 VA باتری داخلی
68 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 13,600,000 ریال
قیمت: 12,920,000 ریال
72 هزار تومان تخفیف
یو پی اس رک مونت KR-RM-1000 VA باتری داخلی
72 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 14,400,000 ریال
قیمت: 13,680,000 ریال
17 هزار تومان تخفیف
یو پی اس شبه سینوسی LCD-500VA باتری داخلی
17 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 3,400,000 ریال
قیمت: 3,230,000 ریال
237 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین FR-11-5000 VA
237 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 47,400,000 ریال
قیمت: 45,030,000 ریال
63 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین KR-1000 VA
63 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 12,600,000 ریال
قیمت: 11,970,000 ریال
69 هزار تومان تخفیف
یو پی اس رک مونت KR-RM-1000 VA
69 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 13,800,000 ریال
قیمت: 13,110,000 ریال
21 هزار تومان تخفیف
یو پی اس شبه سینوسی LCD-700VA باتری داخلی
21 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 4,250,000 ریال
قیمت: 4,037,500 ریال
341 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین FR-11-6000 VA باتری داخلی
341 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 68,300,000 ریال
قیمت: 64,885,000 ریال
116 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین KR-2000 VA باتری داخلی
116 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 23,300,000 ریال
قیمت: 22,135,000 ریال
134 هزار تومان تخفیف
یو پی اس رک مونت KR-RM-2000 VA باتری داخلی
134 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 26,900,000 ریال
قیمت: 25,555,000 ریال
53 هزار تومان تخفیف
یو پی اس سینوسی KI-1000VA باتری داخلی
53 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 10,700,000 ریال
قیمت: 10,165,000 ریال
33 هزار تومان تخفیف
یو پی اس شبه سینوسی LCD-700VA
33 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 6,650,000 ریال
قیمت: 6,317,500 ریال
261 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین FR-11-6000 VA
261 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 52,300,000 ریال
قیمت: 49,685,000 ریال
104 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین KR-2000 VA
104 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 20,900,000 ریال
قیمت: 19,855,000 ریال
114 هزار تومان تخفیف
یو پی اس رک مونت KR-RM-2000 VA
114 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 22,800,000 ریال
قیمت: 21,660,000 ریال
51 هزار تومان تخفیف
یو پی اس سینوسی KI-1000VA
51 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 10,200,000 ریال
قیمت: 9,690,000 ریال
31 هزار تومان تخفیف
یو پی اس شبه سینوسی LCD-1000VA باتری داخلی
31 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 6,250,000 ریال
قیمت: 5,937,500 ریال
343 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین FR-11-8000 VA
343 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 68,700,000 ریال
قیمت: 65,265,000 ریال
136 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین KR-3000 VA باتری داخلی
136 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 27,200,000 ریال
قیمت: 25,840,000 ریال
159 هزار تومان تخفیف
یو پی اس رک مونت KR-RM-3000 VA باتری داخلی
159 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 31,900,000 ریال
قیمت: 30,305,000 ریال
86 هزار تومان تخفیف
یو پی اس سینوسی KI-2000VA باتری داخلی
86 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 17,300,000 ریال
قیمت: 16,435,000 ریال
34 هزار تومان تخفیف
یو پی اس شبه سینوسی LCD-1200VA باتری داخلی
34 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 6,900,000 ریال
قیمت: 6,555,000 ریال
424 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین FR-11-10000 VA
424 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 84,900,000 ریال
قیمت: 80,655,000 ریال
119 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین KR-3000 VA
119 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 23,900,000 ریال
قیمت: 22,705,000 ریال
127 هزار تومان تخفیف
یو پی اس رک مونت KR-RM-3000 VA
127 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 25,500,000 ریال
قیمت: 24,225,000 ریال
82 هزار تومان تخفیف
یو پی اس سینوسی KI-2000VA
82 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 16,500,000 ریال
قیمت: 15,675,000 ریال
39 هزار تومان تخفیف
یو پی اس شبه سینوسی LCD-1200VA
39 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 7,950,000 ریال
قیمت: 7,552,500 ریال
574 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین FR-11-15000 VA
574 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 114,900,000 ریال
قیمت: 109,155,000 ریال
298 هزار تومان تخفیف
یو پی اس آنلاین KR-6000 VA باتری داخلی
298 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 59,700,000 ریال
قیمت: 56,715,000 ریال
  1   2   صفحه بعد
   بازگشت به  فهرست برندها